Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

przy Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek

bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

ZASADY OGÓLNE

 1. Z biblioteki szkolnej oraz czytelni mogą korzystać uczniowie od kl. I szkoły podstawowej, rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.
 2. W bibliotece należy zachować ciszę.
 3. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
 4. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu /w czytelni/ oraz na zewnątrz
  /do domu/ za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 5. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  • okazać dowód osobisty, a w przypadku osoby niepełnoletniej legitymację szkolną oraz PESEL;
  • zobowiązać się podpisem na karcie zapisu do przestrzegania regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów bibliotecznych.

ZASADY WYPOŻYCZEŃ

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć nie więcej niż 2 książki /w tym tylko 1 lekturę/.
 2. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad lub konkursów mają prawo
  do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 3. Książki wypożycza się według rodzaju czytelnika na okres:
  • uczeń – 30 dni
  • nauczyciel – 300 dni
  • pozostali – 30 dni
 4. Istnieje możliwość dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Okres prolongaty to 14 dni roboczych.

 6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrotu zaległych pozycji.
 7. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić przed zakończeniem roku szkolnego.

ZASADY KORZYSTANIA Z KATALOGU ELEKTRONICZNEGO OPAC

 1. Aby wejść do katalogu elektronicznego należy wejść na stronę internetową szkoły i kliknąć na ikonkę OPAC w zakładce „Biblioteka”.
 2. Aby otrzymać dostęp do konta elektronicznego czytelnika należy jednorazowo podać bibliotekarzowi swój adres e-mail, który zostanie wprowadzony do systemu.
 3. Jeśli czytelnik loguje się po raz pierwszy musi najpierw zarejestrować e-mail w systemie logowania klikając na kluczyk na stronie OPAC, a następnie na „Załóż konto”, które umożliwia ustalenie hasła do logowania.
 4. Czytelnik, który już wykonywał kiedyś akcję „Załóż konto” dla podanego
  w bibliotece adresu e-mail, może od razu logować się do katalogu OPAC.
 5. Jeśli hasło do katalogu elektronicznego zostało zapomniane, wówczas użytkownik musi wybrać w formularzu logowania opcję „Przywróć hasło”. Po wpisaniu e-maila, czytelnik otrzyma link, który umożliwi mu zmianę hasła.
 6. Wyszukiwanie w OPAC ma postać wyszukiwania jednookienkowego. Wpisana fraza wyszukiwawcza domyślnie jest wyszukiwana we wszystkich indeksach jednocześnie. Istnieje możliwość wyszukiwania osobno
  w następujących indeksach: autor, tytuł, temat (hasło przedmiotowe).
 7. Wpisanie poszukiwanej frazy w cudzysłowie wygeneruje nam listę wyników odpowiadającą dokładnie na zapytanie. Listę wyników można zawężać
  za pomocą specjalnych filtrów. Lista wyników jest również stronicowana.
 8. Profil użytkownika w katalogu OPAC zawiera następujące informacje:
  • dane osobowe zalogowanego czytelnika,
  • formularz zmiany hasła do katalogu OPAC,
  • informacje o wypożyczeniach,
  • informacje o ewentualnych zaległościach,
  • informacje o pozycjach zarezerwowanych,
  • oraz historię wszystkich wypożyczeń czytelnika.
 9. Jeśli w systemie rezerwacje i prolongaty są aktywne wówczas przy wypożyczeniach dostępna jest funkcja „Przedłuż termin”, a przy rezerwacjach „Usuń rezerwację”.
 10. Czytelnik ma możliwość rezerwowania zasobów przez OPAC.
  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może anulować rezerwację. Czytelnik otrzyma na swoją skrzynkę e-mail potwierdzenie rezerwacji.
  Okres trwania rezerwacji to 2 dni robocze.
 11. Liczba rezerwacji według rodzaju czytelnika:
  • uczeń – 2
  • nauczyciel – 10
  • pozostali – 2
 12. Rezerwacji dokonuje użytkownik w katalogu elektronicznym OPAC
  po wcześniejszym zalogowaniu się do niego. Aby dokonać rezerwacji wystarczy koło wyszukanego zasobu kliknąć na przycisk „Rezerwuj”.
 13. Czytelnik (jeśli posiada adres e-mailowy) otrzyma automatycznie
  od systemu e-maile z:

  • potwierdzeniem rezerwacji,
  • anulowaniem rezerwacji,
  • przypomnieniem o zaległościach itp.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. W czytelni można korzystać ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 2. Teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. Wykorzystane czasopisma i książki oddaje się nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 5. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenie należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

Czytelnik ma obowiązek znać i stosować się do aktualnego regulaminu wypożyczalni oraz cennika opłat regulaminowych.

 1. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 2. Obowiązkiem czytelnika jest okazanie karty bibliotecznej, na podstawie której może wypożyczyć materiały biblioteczne bądź przedłużyć termin zwrotu już wypożyczonych materiałów. W przypadku zagubienia karty bibliotecznej, za wydanie jej duplikatu czytelnik ponosi opłatę określoną
  w cenniku opłat regulaminowych.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek stanowiących majątek biblioteki.
 4. Czytelnik odpowiada za spowodowane przez siebie szkody powstałe
  w wyniku uszkodzenia, zniszczenia czy zagubienia książki. W takim przypadku, zobowiązany jest ją odkupić, zapłacić za nią bądź też dostarczyć inną książkę o nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece.
 5. Kwotę zapłaty za książkę, stanowi równowartość aktualnej ceny rynkowej książki lub wartość ustalona przez bibliotekarza, dla książek szczególnie cennych i przydatnych bibliotece.
 6. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych.
 7. Nieuiszczenie opłaty spowoduje pozbawienie czytelnika możliwości korzystania z wypożyczalni do czasu uregulowania należności.

 

KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO INTERNETU

 1. Łącze internetowe służy wyłącznie do celów naukowych, edukacyjnych
  i dydaktycznych.
 2. Czytelnik może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 30 min. Istnieje możliwość przedłużenia pracy o kolejne godziny, jeżeli są wolne stanowiska.
 3. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich stanowisk internetowych.

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 26.06.2018 r.