Duplikat legitymacji szkolnej

PROCEDURA WYDAWANIA

DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR NIEPOKALANEK IM. BŁ. MARCELINY DAROWSKIEJ W JAROSŁAWIU

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz.624)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.)

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

* 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (wniosek do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły)

* 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie ucznia oraz dowód opłaty skarbowej.

* 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł.

* 4. Termin wykonania duplikatu: do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

WNOSZENIE OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ

* Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej należy wnosić na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu:

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu:

Bank Pekao S.A. o/Jarosław

71 1240 2571 1111 0000  3345 5530

z dopiskiem: „opłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia, klasa”