Programy profilaktyczne w naszej szkole

W roku szkolnym 2018/2019:

Uczniowie klasy IIIa i IIIb realizują program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę”.

Założenia programu to zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia, kształtowanie wśród dzieci postaw asertywnych, uświadomienie dzieciom szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie.

Uczniowie klasy VII realizują Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej, poprzez promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.

W klasie III Gimnazjum realizowany jest program edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Celem programu jest kształtowanie postaw zobowiązujących do niepalenia, wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia, odpowiedzialności za własne zdrowie, jak również postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.