Programy profilaktyczne w naszej szkole

Programy profilaktyczne realizowane w szkole:

Uczniowie klasy II realizować będą program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Podstawowe cele programu to uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia. Uwrażliwienie uczniów na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Klasa IV realizować będzie program edukacji antytytoniowej „Bieg po zdrowie”, mający na celu opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Klasa VI  realizować będzie program edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Celem programu jest zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

W klasie VII realizowany będzie Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wybory uczniów.

Uczniowie klasy VIII przystąpią do realizacji „Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka”, którego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka, przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na nowotwór skóry oraz uświadomienie zasad profilaktyki, jak również wartości odpowiednich zachowań i postaw w przypadku zetknięcia się z chorobą w najbliższym otoczeniu.