Międzyszkolny Konkurs Pieśni Maryjnych

Regulamin
Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej
„Stań się muzyką i nie mijaj,
Ave Maria”

CELE PRZEGLĄDU:

 • rozwój kultu Matki Bożej;
 • propagowanie pieśni Maryjnej;
 • umożliwienie uczestnictwa w imprezie kulturalnej;
 • integracja dzieci, młodzieży i dorosłych, chcących poprzez muzykę i śpiew wspólnie chwalić Boga i Maryję;
 • uwrażliwianie młodego pokolenia na wartości chrześcijańskie;
 • prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim;
 • wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy pomiędzy uczestnikami;
 • doskonalenie poziomu artystycznego solistów i zespołów amatorskich;
 • promocja młodych talentów.
 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1. Organizatorem przeglądu jest Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. Matki Marceliny Darowskiej w Jarosławiu.
 • 2. Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych śpiewających pieśni i piosenki o Matce Bożej.
 • 3. Jury będzie oceniać uczestników:
 • a). w grupach wiekowych:
 • przedszkole
 • klasy I – III
 • klasy IV – VIII
 • b). w kategoriach:
 • soliści
 • zespoły wokalne, chóry
 1. Laureaci oraz osoby wyróżnione przez jury otrzymają dyplomy oraz nagrody.
 2. II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 3. 1. Godziny przesłuchania ustalają organizatorzy po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.
 4. 2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce Maryjnej.
 5. 3. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają z własnymi instrumentami. Ubezpieczenie oraz opieka nad uczestnikami we własnym zakresie.
 6. 4. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz wykwalifikowaną komisję artystyczną.
 7. 5. Akompaniować może zespół instrumentalny, akompaniator lub sam wykonawca. Istnieje możliwość skorzystania z nagranego podkładu muzycznego. Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku.
 8. 6. Jury będzie oceniać wykonawców według następujących kryteriów:
 • zgodność treści utworu z głównym celem przeglądu;
 • aranżacja i interpretacja utworu;
 • emisja głosu oraz technika gry na instrumentach;
 • dobór repertuaru do możliwości głosowych wykonawców;
 • ogólny wyraz artystyczny.
 • 7. Czas prezentacji do 5 minut.
 • 8. Próby akustyczne w dniu występu w godzinach ustalonych z organizatorami.
 • 9. Jury lub organizatorzy mogą przyznawać nagrody specjalne.
 • 10. W czasie koncertu laureatów zwycięzcy wykonują przygotowane pieśni.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Miejscem przesłuchań festiwalowych jest Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek
  bł. Matki Marceliny Darowskiej w Jarosławiu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszeniowej
  i oświadczenia.
 3. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Decyzje jury w sprawie nagród i wyróżnień są jednoznaczne i nieodwołalne.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 6. Wszystkie spory organizacyjne rozstrzygane są z kierownikami zespołów.
 7. Zgłoszenia udziału w przeglądzie należy przesłać na dołączonej karcie zgłoszeniowej
  do dnia 20.10.2019r pocztą elektroniczną na adres: sp.niepokalanki@gmail.com
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.tel. 509615993.
 9. Organizator przeglądu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie.

18 października, 2019