Próbna ewakuacja szkoły

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 25 października została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym była sala gimnastyczna.
Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej, w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.
Jednocześnie siostra dyrektor powiadomiła straż pożarną i zgodnie z ustaleniami na miejsce przybył zastęp Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. Po przybyciu strażaków dyrektor szkoły s. Alicja przekazała informacje o sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, a przybyły zastęp straży pożarnej przeszukał budynek szkoły.
Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje a młodszych czekała niespodzianka. Strażacy zaprezentowali swoje wozy strażackie oraz zademonstrowali pokaz z wodą i pianą.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

25 października, 2021